หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
" บ้านเมืองสวยสะอาดตา
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน "
นายพงศธร เอกนิรันดร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว
สถานที่สำคัญในชุมชน
นายพงศธร เอกนิรันดร์
ปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบล
บางน้ำเชี่ยว
1
2
3
4
5
 
 
 
  
วัดกุฏิทอง
 
 
เริ่มนับ วันที่ 31 มี.ค. 2554
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
 
แจ้งเตือนพายุระดับ 4 (โซนร้อนรุนแรง) นากรี ในช่วงวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี2562-2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
   
   
 
สห 0023.3/ว 833 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA สถ. – อปท. ประจำปี 2562  [ 27 พ.ค. 2562 ]   
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   
มท 0810.8/ว 3378 แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]   
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก [ 26 ต.ค. 2561 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]   
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22255-22304 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22305-22378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22254 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5079 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง (วินัยจราจร) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5074  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว36  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว35  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดฝึกอบรม "โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5053  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว5043  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว7440  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
 
   
   
 
 
รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงานเก่า อาคารเก่า พร้อมรื้อถอน 0808077461 รับทุบบ้าน ทุ (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 2670  ตอบ 0  
ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (29 มิ.ย. 2560)    อ่าน 1137  ตอบ 0  
   
 

อบต.น้ำตาล ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดภายในตำบลน้ำตาล หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑ [ 16 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำตาล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังซ่อ [ 16 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพสังโฆ รายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 16 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านแป้ง การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเป็นเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 16 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอประชาสัมพันธ์คำขวัญวันเด็ก ประจำปีพ.ศ.2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่างาม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.โพสังโฆ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.พรหมบุรี สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.พรหมบุรี สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
ปลาส้มฟัก
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บางน้ำเชี่ยว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู่ป่วยเอดส์
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-510-980
เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๒๐ โทรศัพท์ : ๐๓๖-๕๑๐๙๘๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
จำนวนผู้เข้าชม 2,686,021 เริ่มนับ 31 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10