หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
" บ้านเมืองสวยสะอาดตา
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน "
นางสมปอง คำแย้ม
นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว
สถานที่สำคัญในชุมชน
นายพงศธร เอกนิรันดร์
ปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบล
บางน้ำเชี่ยว
1
2
3
4
5
 
 
 
  
วัดกุฏิทอง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน
ศาลเจ้าพ่อวัดหนัง
รร.นาคประดิษฐ์วิทยา
 
 
เริ่มนับ วันที่ 31 มี.ค. 2554
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
 
เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบป [ 15 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 89 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 4 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) UHT ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๑๐, [ 16 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 16 ส.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อ [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายเคลือบสารเทมีฟอส ๔ ถัง โด [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องขยายเสียง(ระบบไมค์ประชุมแบบไร้สาย) และอ [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๗ ราย [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมตรวจเชคสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบีย [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๖ เครื่อง โดย [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร(เครื่องปั๊มลม) [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อธงตราสัญลักษณ์ วปร. จำนวน ๑๐๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะ [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายทางเข้าวัดโพธิ์เอน ( [ 21 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงสิบล้อ จำนวน ๕ ร [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่ที่ ๓ ต.บางน้ำเชี่ยว (จ [ 11 มิ.ย. 2564 ]

 
 
   
   
 
ที่ สห 0017.5/ว 5370 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์  [ 26 ต.ค. 2563 ]  
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
สห 0023.3/ว 833  การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA สถ. – อปท. ประจำปี 2562  [ 27 พ.ค. 2562 ]  
 แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒  [ 3 พ.ค. 2562 ]  
 แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]  
มท 0810.8/ว 3378  แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]  
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก  [ 26 ต.ค. 2561 ]  
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]  
  การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]  
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561  [ 8 พ.ค. 2561 ]  
 
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว210  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว211  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว195 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1-7 และ 9-10 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว193  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online กพส. มท 0810.6/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/676-751 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว201  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
 
   
   
 
 
รับรื้อโรงงาน รับทุบอาคาร 0949952941 รื้อถอนบ้านฟรี ซื้อโครงสร้าง (2 ต.ค. 2564)    อ่าน 21  ตอบ 0  
100 วิธี ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (24 ก.ย. 2564)    อ่าน 1076  ตอบ 0  
   
 

อบต.บ้านหม้อ จิตอาสา ทำความสะอาดอุโมงค์ทางลอด [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการส่งเสริมกิกจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 [ 23 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.บางกระบือ ปฏิบัติการ ปรับปรุง แก้ไข อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระบือ [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกระบือ ประชุมคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.โพสังโฆ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มกราคม [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ไม้ดัด ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างถนน คสล.สายที่ 12.7 ม.12 ต.ไม้ดัด [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บางน้ำเชี่ยว กินปิ่นโต โชว์ผ้าไทย ไร้กล่องโฟม [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.บางกระบือ ร่วมต้อนรับคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 วัน [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเเละภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
ปลาส้มฟัก
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บางน้ำเชี่ยว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู่ป่วยเอดส์
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-510-980
เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๒๐ โทรศัพท์ : ๐๓๖-๕๑๐๙๘๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
จำนวนผู้เข้าชม 6,612,873 เริ่มนับ 31 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ทต.บางน้ำเชี่ยว